خودرو خانوارهای ایرانی چقدر می ارزد؟

خودرو خانوارهای ایرانی چقدر می ارزد؟ ال مور: «هزینه ماهانه خانوارهای شهری»، «سهم هزینه های انرژی از كل هزینه های خانوار»، «میزان بهره مندی دهك ها از یارانه ها» و «ارزش خودرو های خانوار ایرانی» اعلام گردید.


به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، طبق اعلام معاون وزارت رفاه نزدیك به ۶۰ میلیون نفر در چارچوب ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار، ۲۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار حمایت معیشتی را دریافت كرده اند، اما در مقابل از مجموع خانوار كشور، به ۲۴ میلیون نفر بسته حمایت معیشتی پرداخت نشده است.
وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعی امكان ثبت درخواست سرپرستان خانوار این ۲۴ میلیون نفر را بر مبنای شاخص هایی فراهم و معیار عدم برخورداری از بسته حمایت معیشتی را اعلام نموده است كه برخورداری از ملك، خودرو، تسهیلات بانكی و درآمد ماهیانه همچون این شاخص ها به حساب می آید.

میانگین هزینه ماهانه یك خانوار شهری
ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی وزارت رفاه، اطلاعات و آمار دقیق تری از «درآمد و هزینه خانوار»، «ارزش خودرو های ایرانیان» و «میزان بهره مندی دهك های درآمدی از یارانه های تخصیصی» كه توسط بانك مركزی و مركز آمار ایران تهیه شده را در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده كه در ادامه به آنها اشاره می شود.
طبق اطلاعات منتشره توسط بانك مركزی در مورد بودجه خانوار، میانگین هزینه ماهانه یك خانوار شهری در سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به شرح زیر است:
بر این اساس هزینه كل خانوار در سال ۹۶، سه میلیون و ۵۱۰ هزار و ۹۰۴ تومان و در سال ۹۷، چهار میلیون و ۳۵۰ هزار و ۱۱تومان بوده است. به تفكیك در
دهك اول ۷۷۴ هزار و ۳۴۷ تومان در سال ۹۶ و ۹۵۹ هزار و ۴۱۶ تومان در سال ۹۷
دهك دوم یك میلیون و ۲۵۱ هزار و ۶۸۱ هزار تومان و در سال ۹۷ یك میلیون و ۵۵۰ هزار و ۸۳۳ تومان
دهك سوم یك میلیون و ۶۰۳ هزار و ۴۹۰ تومان در سال ۹۶ و یك میلیون و ۹۸۶ هزا رو ۷۲۴ توام در سال ۹۷
دهك چهارم یك میلیون و ۹۶۱ هزار و ۱۰ تومان در سال ۹۶ و دومیلیون و ۴۲۹ هزار و ۶۹۱ هزار تومان در سال ۹۷
دهك پنجم دو میلیون و ۳۵۰ هزار و ۷۲۳ تومان در سال ۹۶ و دو میلیون و ۹۱۲ هزار و ۵۴۵ تومان در سال ۹۷
دهك ششم دو میلیون و ۸۲۱ هزار و ۴۳۱ تومان در سال ۹۶ و سه میلیون و ۴۹۵ هزار و ۷۵۲ تومان در سال ۹۷
دهك هفتم سه میلیون و ۴۳۷ هزار و ۶۳۱ تومان در سال ۹۶ و چهار میلیون و ۲۵۹ هزار و ۲۲۵ تومان در سال ۹۷
دهك هشتم چهار میلیون و ۲۸۶ هزار و ۴۷۰ تومان در سال ۹۶ و پنج میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۳۶ تومان در سال ۹۷
دهك نهم پنج میلیون و ۷۳۳ هزار و ۹۱۶ تومان در سال ۹۶ و هفت میلیون و ۱۰۴ هزار و ۳۲۱ هزار تومان در سال ۹۷
دهك دهم ۱۰ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۸۷۰ تومان در سال ۹۶ و ۱۳ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۳۱۰ تومان در سال ۹۷ است.


هزینه خانوار ایرانیان به تفكیك دهك

لازم به ذكر است كه اطلاعات ذكر شده در مورد هزینه خانوار به تفكیك دهك محدود به سال ۱۳۹۶ است. برای برآورد هزینه خانوار به تفكیك دهك در سال ۱۳۹۷، فرض شده شكاف هزینه میان دهك ها همانند سال ۱۳۹۶ است. همینطور منطبق با گزارشات اخیر بانك مركزی، برای برآورد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۸، فرض شده هزینه خانوار همانند سال ۱۳۹۷ (۲۳.۹ درصد) افزایش یافته است.
مقایسه سهم هزینه های انرژی از كل هزینه های خانوار و میزان بهره مندی دهك ها از یارانه ها


در یك تحلیل دیگر اثرات رفاهی سیاست كنونی بر دهك های مختلف درآمدی جامع، ه وضعیت فعلی هزینه های انرژی در دهك ها و میزان بهره مندی دهك ها از یارانه ها مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است.
بر این اساس سهم هزینه های انرژی از كل هزینه های خانواربه ترتیب در
دهك اول ۸.۹ درصد
دهك دوم ۸.۴ درصد
دهك سوم ۷.۹ درصد
دهك چهارم ۷.۵ درصد
دهك پنجم ۷.۳ درصد
دهك ششم ۶.۸ درصد
دهك هفتم ۶.۳ درصد
دهك هشتم ۵.۸ درصد
دهك نهم ۵ درصد
دهك دهم ۳.۶ درصد است.


میزان بهره مندی دهك ها از یارانه ها

میزان بهره مندی دهك ها از یارانه ها به ترتیب در
دهك اول ودوم ۴.۲
دهك سوم ۳.۶
دهك چهارم۶.۶ درصد
دهك پنجم ۷.۳ درصد
دهك ششم ۶.۸ درصد
دهك هفتم ۶.۳ درصد
دهك هشتم ۱۳
دهك نهم ۱۶.۶
دهك دهم ۲۶.۶ درصد بوده است.


چند درصد خانوارهای هر استانی بسته معیشتی دریافت كرده اند؟

به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، همینطور ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی، درصد خانوارهایی كه بسته معیشتی دریافت كرده اند را هم به تفكیك استانی اعلام كرد
بر این اساس در استان تهران ۵۷.۲ درصد، استان اصفهان ۶۵.۹ درصد، استان یزد ۶۴.۹ درصد، خوزستان ۷۲.۴ درصد، فارس ۶۷.۸ درصد، لرستان ۷۷.۷ درصد، همدان ۷۵.۲ درصد، ایلام ۷۰.۸ درصد، كرمانشاه ۷۳.۳ درصد، كردستان ۷۵.۹ درصد، زنجان ۷۴.۶ درصد، آذربایجان شرقی ۷۴.۴ درصد، آذربایجان غربی ۷۴.۵ درصد، اردبیل ۷۵.۲ درصد، گیلان ۷۷.۱ درصد، قزوین ۷۳.۷ درصد، مازندران ۶۸.۷ درصد، قم ۶۸ درصد، گلستان ۷۸ درصد، البرز ۶۳.۶ درصد، سمنان ۶۹ درصد، خراسان شمالی ۷۹.۲ درصد، خراسان رضوی ۷۴.۵ درصد، خراسان جنوبی ۷۸.۴ درصد، كرمان ۷۴.۷ درصد، هرمزگان ۷۴.۳ درصد، سیستان و بلوچستان ۸۲.۱ درصد، بوشهر ۶۶.۸ درصد، چهارمحال و بختیاری ۷۴.۱ درصد، كهگیلویه و بویراحمد ۷۷ درصد و مركزی ۷۲.۳ درصد از مردم بسته حمایتی دریافت كرده اند.


گروه های با درآمد بالا كه یارانه انها قطع شد

به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، فارغ از آمارهای در رابطه با بسته حمایت معیشتی، توجه به آمار زیر درباره قطع یارانه چندین هزار نفر كه امسال حذف شده اند هم قابل تامل است.
طبق مصوبه مجلس، دولت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی گروه های با در آمد بالا را قطع كرد و گروه های زیر نسبت به قطع یارانه خود معترض بودند:
خارج نشینان: ۴۰ درصد
تجار و اصناف پردرآمد: ۶۵ درصد
دارندگان خودرو های گران قیمت: ۴۱ درصد
دارندگان ملك با ارزش بالا: ۳۲ درصد
كارفرمایان با بیشتر از پنج كارگر: ۶۰ درصد
پزشكان: ۵۱ درصد
حقوق بگیران بالای سه میلیون تومان در ماه: ۶۶ درصد
سهامداران بورس: ۴۵ درصد
افراد دارای پست های مدیریتی: ۳۲ درصد
اعضای هیئت مدیره شركت ها: ۵۰ درصد
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها: ۴۹ درصدارزش خودرو های خانوار ایرانی


همینطور ارزش خودروی خانوارهای ایرانی به این شرح است:
از مجموع ۲۳ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۶۶۵ خانوار ایرانی؛ ۱۱ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۶۷۷ خانوار خودرویی ندارند.
همینطور هفت میلیون و ۵۸۵ هزار و ۱۳ خانوار خودرویی با ارزش كمتر از ۵۰ میلیون تومان دارند.
این در حالیست كه دو میلیون و ۸۷۱ هزار و ۵۷۰ خانوار خودرویی با ارزش ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان
در عین حال یك میلیون و ۴۳ هزار و ۷۸۸ خانوار خودرویی با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان
۲۴۶ هزار و ۴۸۵ خانوار خودرویی با ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان
۱۹۹ هزار و ۱۳۲ خانوار هم خودرویی با ارزش ۳۰۰ میلیون به بالا دارند.1398/09/08
10:32:23
5.0 / 5
4266
تگهای خبر: بودجه , تسهیلات , شركت , مد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران عزیز ال مور در مورد این پست
نظر شما در مورد این مطلب ال مور
نام:
ایمیل:
نظر شما:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۲
Almor
almor.ir - حقوق سایت ال مور محفوظ و متعلق به مالک ال مور است

ال مور

فشن و کالاهای لوکس